ISO 10002

گواهینامه استاندارد ISO 10002  برای طراحی یک سیستم اثربخش، موثر و کارآمد برای فرآیند رسیدگی به شکایات مشتریان در تمامی نهادهای دولتی و خصوصی و حتی در تجارت الکترونیک نیز می باشد. هدف این استاندارد کمک رساندن به سازمان ها ، مشتریان و کلیه طرف های ذینفع می باشند.

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط اینتن
طراحی سایت و بهینه ساری سایت توسط ا ینتن